PÁTEŘOVÉ-TRASY

Parametry páteřových tras pro přepravy nadměrných  a nadrozměrných nákladů

Vítejte na webových stránkách věnovaných výstupům projektu TA ČR ZÉTA TJ02000167 s názvem: "Stanovení parametrů páteřových tras nadměrných a nadrozměrných nákladů".

Pro optimální přípravu a následný návrh pozemních komunikací na trasách nadměrných a nadrozměrných přeprav je nutná přesná definice návrhových parametrů. V České republice nebyly oficiálně stanoveny a chráněny tyto trasy a také určeny jejich návrhové parametry. Trasy vybírají dopravci, kteří vychází z předchozích zkušeností a zjištění stávajícího stavu přímo v terénu. Konečný souhlas s trasou následně udělí příslušný správní orgán. Samotný výběr návrhu trasy, vzhledem k průjezdu po komunikacích (úpravy kritických bodů - okružní křižovatky, křižovatky, dopravní značení, veřejné osvětlení, inženýrské sítě, železniční přejezdy atp.) a zajištění statických výpočtů mostů, nebo jejich podepření, trvá i několik měsíců. Přitom Evropská směrnice osvědčené praxe pro přepravu nadměrných nákladů po pozemních komunikacích doporučuje členským státům vybudovat celoevropskou síť koridorů pro přepravu nákladů. 

Výsledky projektu by měly sloužit všem národním dopravcům zabývající se přepravou nadměrných a nadrozměrných nákladů, projekčním kancelářím, jednotlivým vlastníkům a správcům dopravní infrastruktury. Tyto subjekty mohou využít výsledky v podobě Mapy páteřových tras České republiky, Technická doporučení pro stanovení návrhových parametrů tras a vymodelovaná vozidla nadměrných na nadrozměrných nákladů pro softwarové ověření vlečných křivek. 

Výsledky projektu


ŘEŠITELÉ PROJEKTU

Hlavní řešitel: 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
www.moravia.cz

Spoluřešitel:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství
www.fast.vsb.cz