Technická doporučení

TJ02000167-V1

Výstup TJ02000167-V1 Technická doporučení

V rámci projektu byla vytvořena Technická doporučení, dle kterých se mají navrhovat / ověřovat parametry pozemních komunikací na páteřových trasách a kritických místech trasy pro zajištění spolehlivého a bezpečného průjezdu nadměrného, nebo nadrozměrného nákladu. V Technických doporučeních je popsána problematika průjezdu na častých trasách přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů, uvedeny jsou údaje pro stanovení páteřových tras a jejich technických parametrů. Dále jsou zde popsány zásady návrhu pro stanovení poloměrů nároží, realizace stavebních úprav, stanovení průjezdného průřezu a odstupů od pevných překážek atp. 

Předpis dále obsahuje popis tvorby návrhových vozidel, příklady užití navržených stavebních uprav a v neposlední řadě také vytvořenou Mapu páteřových tras. V závěru dokumentu jsou uvedeny příklady vzorových řešení a příklady úprav komunikací v zahraničí.

Technický předpis obsahuje vzorové listy detailů a křižovatek - vzorovým listům je věnována samostatná stránka (Vzorové listy).

Technická doporučení


Technická doporučení obsahují následující kapitoly pro stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů.

Obsah

1 Úvod 

1.1 Předmět Technických doporučení
1.2 Související právní předpisy
1.3 Související technické normy
1.4 Související technické předpisy Ministerstva dopravy
1.5 Související zahraniční předpisy
1.6 Termíny a definice
1.7 Značky

2 Problematika průjezdu na častých trasách

2.1 Úvod
2.2 Legislativní stránka přeprav
2.3 Výběr trasy
2.4 Dopravní značení
2.5 Prvky na pozemních komunikacích 
2.6 Mostní objekty
2.7 Mýtné brány, elektrické rozvody a jiná vedení
2.8 Úrovňová a mimoúrovňová křížení
2.9 Úrovňové křižovatky
2.10 Okružní křižovatky
2.11 Mimoúrovňové křižovatky
2.12 Výjezdy z výrobních závodů

3 Podklady pro stanovení páteřových tras a technických parametrů

3.1 Statistická data
3.2 Analýza statistických dat
3.3 Přehled parametrů nadměrných a nadrozměrných nákladů

4 Modely vozidel pro softwarové ověření vlečných křivek

4.1 Modelace a verifikace modelů vozidel
4.2 Modely vozidel
4.3 Ověření vlečných křivek

5 Technické parametry pro návrh páteřových tras

5.1 Návrh směrového vedení trasy
5.2 Návrh výškového vedení trasy
5.3 Zatížení mostních objektů
5.4 Stanovení poloměrů nároží křižovatek
5.5 Návrh stavebních úprav
      5.5.1 Vzorové detaily - Prstenec okružní křižovatky
      5.5.2 Vzorové detaily - Úprava nároží
      5.5.3 Vzorové detaily - Ostrůvky
      5.5.4 Vzorové detaily - Středový ostrov okružní křižovatky
5.6 Návrh umístění veřejného osvětlení na okružních křižovatkách
5.7 Průjezdný průřez a odstup od pevných překážek
5.8 Doporučený typ uchycení dopravního značení
      5.8.1 Příklady uchycení za pomoci alternativních řešení

6 Příklady užití stavebních úprav

7 Mapa páteřových tras

7.1 Mapa páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů
7.2 Výhledové zdroje a cíle přeprav
      7.2.1 Dostavba jaderných elektráren
      7.2.2 Přeprava nadměrných nákladů za pomoci vzducholodí

8 Příklady vzorových křižovatek

9 Příklady řešení v zahraničí

10 Webové stránky - www.paterove-trasy.cz
Přílohy